BlairHouse1 by Stephen Plunkett

BlairHouse1

Blair House Estate, Dalry Scotland 2019