Greyfriars Bobby by Stephen Plunkett

Greyfriars Bobby